Shri Basaveshwar Rural Education & Development Trust (R)

RURAL B.ED. COLLEGE, V H MARAD M.ED COLLEGE

BASAVESHWAR D.ED COLLEGE

Plot No. 19, ‘C’ Sattur- Dharwad 580009, (Karnataka Sate)

B.ED FacultyDr.Mahantesh Hiremath

 • M A,M.Ed, P.Hd
 • PrincipalShri L Y Buddanavar

 • M A/M.Sc, M.Ed
 • Asst.ProfShri M D Nandan

 • M A, M.Ed, M.Phil
 • Asst.ProfSmt. Aparna Agadi

 • M A, M.Ed, KSET
 • Asst.ProfSmt. Shirin Hattimattur

 • M A, M.Ed
 • Asst.ProfShri Vageesh Hiremath

 • M.Sc, M.ED
 • Asst.ProfSmt Mangala Hiremath

 • M A, M.Ed
 • Asst.ProfSmt Roopkala

 • M A, M.Ed
 • Asst.ProfShri Naveen Koradur

 • M A, M.Ed
 • Asst.ProfShri Shivakumar Hulamani

 • M.Sc, M.ED
 • Asst.ProfShri Guru Madnalli

 • M.Sc, M.ED
 • Asst.ProfDr. Maheshwari Bhadragouda

 • M.Sc, M.ED, P.Hd
 • Asst.ProfSmt Renuka Chavan

 • M A, M.Ed
 • Asst.ProfShri Anand Govindappanavar

 • B.PEd, M.PEd
 • Physical DirectorShri Manjunath Kamble

 • BFA, MFA
 • Visual ArtsSmt Lata Patil

 • B.MUsic, M.Music
 • Music Teacher

M.ED FacultyDr. Mahantesh Hireamth

 • M A,M.Ed, P.Hd
 • PrincipalDr Geeta Yankanchi

 • M.SC, M.Ed, PH.D
 • Asso.ProfDr. Maheshwari Bhadragouda

 • M.Sc, M.ED, P.Hd
 • Asst.ProfSmt. Aparna Agadi

 • M A, M.Ed, KSET
 • Asst.ProfDr. Sunil Kamble

 • M A,M.Ed,NET,PH.D
 • Asso.ProfShri Anand Hoogar

 • M A, M.Ed, KSET
 • Asst.ProfDr. Jerosha Pattar

 • M.Sc, M.ED, P.Hd
 • Asst.ProfDr. Shankarnarayan Bhat

 • M.Sc, M.ED, P.Hd
 • Asst.ProfShri Prasanna Bhat

 • M A, M.Ed, KSET
 • Asst.ProfShri M D Nandan

 • M A, M.Ed, M.Phil
 • Asst.Prof

D.ED Faculty